Bài số 5 về tiếng Phá: giới thiẹu gia đình

Thông qua video và bài viết này, các bạn sẽ có khả năng giới thiệu về gia đình mình bằng tiếng Pháp. Lấy ví dụ của giáo viên trong video này, các bạn có thể nói:

“Voici ma famille : =    Đây là gia đình tôi:
Lui, c’est mon père. = Ông ấy là bố tôi.
Il s’appelle Gilbert. =   Bố tôi tên là Gilbert.
Il a 60 ans. Il est agriculteur. = Ông 60 tuổi. Ông là nông dân.
Elle, c’est ma mère. =  Bà ấy, đó là mẹ tôi.
Elle s’appelle Martine. = Mẹ tôi tên là Martine.
Elle a 57 ans. Elle est institutrice. = Bà 57 tuổi. Bà là giáo viên tiểu học.
J’ai 2 soeurs. = Tôi có hai chị em gái.
Ma grande soeur a 30 ans. = Chị gái tôi 30 tuổi.
Elle s’appelle Anaïs. = Chị ấy tên là Anaïs.
Ma petite soeur a 24 ans. = Em gái tôi 24 tuổi.
Elle s’appelle Manon. = Cô ấy tên là Manon.
Je n’ai pas de frère. = Tôi không có anh em trai.
Eux, ce sont mes grands-parents. = Còn họ, đây là ông bà tôi.
Mon grand-père s’appelle Léo. Il a 81 ans. = Ông tôi tên là Léo. Ông 81 tuổi.
Ma grand-mère s’appelle Janine. Elle a 78 ans. = Bà tôi tên là Janine. Bà 78 tuổi.
Ils ne travaillent plus. Ils sont retraités.” = Ông bà không đi làm nữa. Họ về hưu.

Các bạn cần phải vận dụng thích hợp ví dụ của giáo viên với tình trạng gia đình mình.

Các bạn nên học giới thiệu gia đình bằng tiếng Pháp theo cách này : một cách tự nhiên mà không cần suy nghĩ quá nhiều và không cần tự đặt các câu hỏi về ngữ pháp hay chia động từ, vv…

Xem thêm  Luyện thi DELF B2 online

Một khi các bạn nắm vững tốt bài học thứ 5 dành cho người mới học tiếng Pháp : giới thiệu về gia đình bằng tiếng Pháp, các bạn có thể chuyển sang bài học tiếp theo:

Các bạn sẽ tìm thấy các bài học về giao tiếp khác khi bấm vào đây. Các bạn cũng có thể hoàn thiện việc học tiếng Pháp với: 

Leave a Reply

Your email address will not be published.