Chia động từ bất quy tắc đuôi ER thì hiện tại trong tiếng Pháp

Ở đây, ta để một chữ ‘‘e’’ dấu huyền (è) thay cho chữ e dấu sắc (é) trước kết thúc đuôi với những ngôi ‘‘je’’, ‘‘tu’’, ‘‘il’’, ‘‘elle’’, ‘‘ils’’ và ‘‘elles’’.

Ví dụ khác với động từ “répéter”:

Je répète
Tu répètes
Il répète / Elle répète / On répète
Nous répétons
Vous répétez
Ils répètent / Elles répètent

Ở đây, ta để một chữ ‘‘e’’ dấu huyền (è) thay cho chữ e dấu sắc (é) trước kết thúc đuôi với những ngôi ‘‘je’’, ‘‘tu’’, ‘‘il’’, ‘‘elle’’, ‘‘ils’’ và ‘‘elles’’.

Xem thêm  Các loại quả trong tiếng Pháp

Leave a Reply

Your email address will not be published.