Chia động từ ở Hiện tại đơn-Số 6: Phân biệt Dire và Parler (nói)

Chia động từ ở Hiện tại đơn-Số 6: Phân biệt Dire và Parler (nói)


Tag liên quan đến Chia động từ ở Hiện tại đơn-Số 6: Phân biệt Dire và Parler (nói)

Tự Học Tiếng Pháp,Tutorial

Xem thêm các video khác tại tiengphaponline.com

Xem thêm  Chia động từ ở Hiện tại đơn-Số 7: Venir/Devenir/Se souvenir(Đi đến/Trở thành/Nhớ lại)

Leave a Reply

Your email address will not be published.