đặt một câu hỏi đóng

Thông qua video và bài viết này, các bạn sẽ có khả năng đặt những câu hỏi đóng bằng tiếng Pháp. Sau đây là một vài ví dụ của giáo viên trình bày trong video này:

Tu vas à Paris ? = Bạn đi Paris à ?
Est-ce que tu vas à Paris ? = Có phải bạn đi Paris không ?
Vas-tu à Paris ? = Bạn đi Paris ?

Các câu trả lời có thể là : “Oui, je vais à Paris.” = ‘‘Có, mình có đi Paris.’’ ; “Non, je ne vais pas à Paris.” = ‘‘Không, mình không đi Paris.’’ hoặc “Je ne sais pas.” = ‘‘Mình không biết nữa.’’

Một ví dụ khác: 

Il est français ? = Anh ấy là người Pháp à ?
Est-ce qu’il est français ? = Có phải anh ấy là người Pháp không ?
Est-il français ? = Anh ấy là người Pháp ?

Các câu trả lời có thể là : “Oui, il est français.” = ‘‘Vâng, anh ấy là người Pháp’’ ; “Non, il n’est pas français.” = ‘‘Không, anh ấy không phải là người Pháp’’ hoặc “Je ne sais pas.” = ‘‘Tôi không biết.’

Các bạn nên học đặt những câu hỏi đóng bằng tiếng Pháp theo cách này : một cách tự nhiên mà không cần suy nghĩ quá nhiều và không cần tự đặt các câu hỏi về ngữ pháp hay chia động từ, vv… 

Bài học thứ sáu về đặt những câu hỏi đóng bằng tiếng Pháp này nằm trong bài số 5 của tiếng Pháp: đặt một câu hỏi đóng bằng tiếng Pháp có chứa 4 video và bài viết thêm về giao tiếp, chia động từ và ngữ pháp.

Xem thêm  Chia động từ être thì hiện tại trong tiếng Pháp

Một khi các bạn nắm vững tốt bài học thứ 6 : đặt một câu hỏi đóng bằng tiếng Pháp, các bạn có thể chuyển sang bài học tiếp theo :

Bài số 7 học tiếng Pháp : nói về sở thích bản thân bằng tiếng Pháp

Các bạn sẽ tìm thấy các bài học về giao tiếp khác khi bấm vào đây. Các bạn cũng có thể hoàn thiện việc học tiếng Pháp với :

Những bài học tiếng Pháp

Các bài học về chia động từ trong tiếng Pháp

Các bài học về ngữ pháp trong tiếng Pháp

Các bài học về từ vựng trong tiếng Pháp

Chúng tôi thường xuyên đăng các nội dung mới dành cho việc học tiếng Pháp. Để được thông báo các bài đăng mới nhất, các bạn hãy theo dõi trên kênh Youtube Flemotion : apprendre le français và trang Facebook Học tiếng pháp online

Leave a Reply

Your email address will not be published.