le, la, les) ngữ tiếng pháp

Giống đực, chúng ta sử dụng “le” hoặc “l'”. Ví dụ : le bus ou l’avion. Giống cái, chúng ta sử dụng “la” hoặc ” l’ “. Ví dụ : la télévision, hoặc l’école. Trước nguyên âm (a,e,i,o,u,y), chúng ta dùng ” l’ “. Số nhiều,chúng ta sử dụng “les”. Ví dụ : les bus, hoặc les écoles.

Trong tiếng pháp, mạo từ xác định đứng trước một danh từ chung:

“Le” trước một một danh từ chung, giống đực. Ví dụ : le bus

“La” trước một một danh từ chung, giống cái. Ví dụ : la télévision

” L’ ” trước một một danh từ chung, giống đực và giống cái bắt đầu bằng nguyên âm(a,e,i,o,u,y)  Ví dụ : l’avion, l’école

“Les” trước một một danh từ chung số nhiều. Ví dụ : les bus, les écoles

Nhờ vào đoạn video và bài viết này, các bạn sẽ học những mạo từ xác định trong tiếng pháp. Để học tốt các mạo từ này, hãy lặp lại theo thầy giáo. Khi thầy đọc “le bus”, hãy lặp lại “le bus”, khi thầy đọc “l’avion”, hãy lặp lại “l’avion”, khi thầy đọc “Ia télévision”, hãy lặp lại “Ia télévision” và tiếp tục cho đến “les écoles”. Như vậy, các bạn sẽ có khả năng học kỹ năng nói và phát âm tốt các mạo từ tiếng pháp này. Để thực hành tốt, các bạn hãy xem đoạn video nhiều lần và lặp lại theo thầy giáo. Để học tốt kỹ năng viết, bạn chép nhiều lần danh sách các mạo từ xác định dưới đây:

Xem thêm  Các chữ số và các số từ 0 đến 20 bằng tiếng Pháp

le bus
l’avion
la télévision
l’école
les bus
les écoles

Một khi bạn nắm vững bài học tiếng pháp về mạo từ này, bạn có thể qua bài giảng tiếng pháp sau đây:

Bài học ngữ pháp số 3: Mạo từ không xác định (un,une,des)

Bạn cũng sẽ tìm thấy những bài học ngữ pháp khác bằng cách nhấp chuột vào đây. Như vậy, bạn có thể hoàn thiện việc học tiếng pháp của mình nhờ vào :

Các bài giảng tiếng pháp

Bài học giao tiếp bằng tiếng pháp

Bài học chia động từ tiếng pháp

Bài học từ vựng tiếng pháp

Chúng tôi thường xuyên đăng các bài học mới. Để có thông tin về bài đăng mới, hãy truy cập vào Youtube Flemotion : apprendre le français và vào trang Facebook Học tiếng pháp online

Leave a Reply

Your email address will not be published.