Mạo từ bộ phận (du, de la ,des) trong tiếng pháp

Đối với giống đực số ít, chúng ta dùng “ du ”. Ví dụ: Il y a du chocolat.

Khi danh từ giống đực số ít bắt đầu bằng nguyên âm (a, e, i, o, u, y) chúng ta dùng “ de I’ ”. Ví dụ: Il y a de l’alcool.

Đối với giống cái số ít, chúng ta dùng “ de la ”. Ví dụ: Il y a de la farine.

Khi danh từ giống cái số ít bắt đầu bằng nguyên âm (a, e, i, o, u, y) chúng ta dùng “ de I’ ”. Ví dụ: Il y a de l’eau.

Đối với số nhiều cả giống đực và cái, chúng ta dùng “ des “.  Ví dụ:
Il y a des oeufs.
Il y a des pâtes.

Xem thêm  học chào và tạm biệt

Leave a Reply

Your email address will not be published.