Các tính từ sở hữu trong tiếng pháp

Nhờ vào đoạn video này, các bạn sẽ học các tính từ sở hữu  trong tiếng pháp. Để học tốt các tính từ sở hữu này, hãy lặp lại theo thầy giáo. Khi thầy đọc “mon”, hãy lặp lại “mon”, khi thầy đọc “ma”, hãy lặp lại “ma”, khi thầy đọc “mes”, hãy lặp lại “mes” ….. Như vậy, các bạn sẽ có khả năng học kỹ năng nói và phát âm tốt các tính từ sở hữu  trong tiếng pháp. Để thực hành tốt, các bạn hãy xem đoạn video nhiều lần và lặp lại theo thầy giáo. Để học tốt kỹ năng viết, bạn chép nhiều lần danh sách các tính từ sở hữu dưới đây:

mon, ma, mes
ton, ta, tes
son, sa, ses
notre, notre, nos
votre, votre, vos
leur, leur, leurs

Xem thêm  Các chữ số và các số từ 0 đến 20 bằng tiếng Pháp

Leave a Reply

Your email address will not be published.