Chia động từ ở Hiện tại đơn-Số 13: Voir/Devoir (Nhìn/Phải)

Chia động từ ở Hiện tại đơn-Số 13: Voir/Devoir (Nhìn/Phải)


Tag liên quan đến Chia động từ ở Hiện tại đơn-Số 13: Voir/Devoir (Nhìn/Phải)

Tự Học Tiếng Pháp,Tutorial

Xem thêm các video khác tại tiengphaponline.com

Xem thêm  Chia động từ Hiện tại đơn-Số 9: Offrir/Ouvrir (Tặng/Mở)

Leave a Reply

Your email address will not be published.